Învățământ

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației coordonează programe de studii inginerești în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. 
În acest domeniu la Departament se derulează studii de licenţă, de masterat şi de doctorat.

Studiile de licenţă se desfăşoară în specializarea Calculatoare, au durata de 4 ani şi conduc la obţinerea a 240 de credite transferabile.

Studiile de masterat propuse de Departament se desfăşoară în specializarea Tehnologii Informatice Avansate, cu durata de 4 semestre şi obţinerea de 120 de credite.

Statutul actual al acestor programe de studii este de acreditat.

Programele de studii de doctorat din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației se desfăşoară în cadrul Școlii Doctorale de Științe Fundamentale și Inginerești a Universității, şi acestea propun subiecte din Inteligenţa Artificială sau din Tehnologia Informației.

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației are ca principal obiectiv pregătirea unor specialişti capabili să activeze în societatea bazată pe cunoaştere. Pentru atingerea acestui obiectiv, Departamentul oferă programe de studii adaptate pentru formarea de resurse umane înalt calificate, atât pentru producţie, cât şi pentru cercetare-dezvoltare.


Cercetare

Cercetarea ştiinţifică de excelenţă are un rol important în activitatea Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației.
Activitatea de cercetare de la Departament se desfaşoară în principal la Centrul de cercetare SITI - Sisteme Inteligente şi Tehnologia Informaţiei, afiliat Departamentului.

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică sunt: sisteme informatice pentru instruire, data-mining şi învăţare automată, soft-computing aplicat în sisteme inteligente.

Prin proiectele de cercetare-dezvoltare se  urmăreşte participarea la activitatea sţiinţifică de pe plan naţional şi internaţional, sau se are în vedere promovarea unor parteneriate cu agenţi economici locali sau din străinătate.

Proiectele câştigate prin competiţie naţională sau internaţională au condus la finanţarea activiţătii de cercetare, la îmbunătăţirea bazei materiale a Departamentului, sau la realizarea unei producţii ştiinţifice de nivel înalt, sub formă de cărţi şi articole publicate în edituri şi reviste prestigioase din ţară şi din străinătate.


Prezentarea de lucrări ştiinţifice la congrese, conferinţe sau la alte manifestări naţionale şi internaţionale a contribuit la sporirea renumelui şi a vizibilităţii Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației.


Corpul profesoral

Colectivul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației este format din cadre didactice competente, având specializarea de bază sau de masterat în domenii cum ar fi : Calculatoare, Matematică-Informatică, Automatică, Electronică şi Telecomunicaţii. Membrii Departamentului sunt doctori sau doctoranzi în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în cadrul unor echipe specializate.


Baza materială

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației deţine un patrimoniu important, format din spaţii de învăţământ moderne şi funcţionale, laboratoare bine utilate şi echipamente de ultimă generaţie pentru învăţământ şi cercetare. Având în dotare un număr de peste 120 de echipamente de calcul, echipamente şi infrastructură de reţea de mare viteză, pachete de softuri cu licenţă pentru toate categoriile de aplicaţii, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației pune la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice un mediu de lucru performant, în conformitate cu standardele moderne. Pentru comunicare educaţională Departamentul deţine un site web dedicat, care oferă materialele didactice pe suport electronic pentru toate disciplinele din programele de învăţământ.


Relații internaționale

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației are relaţii de parteneriat şi cooperare cu numeroase instituţii din spaţiul academic european. Aceste relaţii se manifestă pe planul cercetării ştiinţifice sau pe plan didactic, prin realizarea de mobilităţi de studiu sau de stagiu pentru studenţi şi cadre didactice. Prin intermediul proiectelor realizate în cooperare cu departamente sau cu centre de cercetare din străinătate, Departamentul a beneficiat de fonduri importante de finanţare. Aceste finanţări au contribuit la dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, la realizarea de dotări moderne, sau la obţinerea de burse de studii pentru cadrele didactice tinere şi studenţi. 
În urma acordurilor de cooperare internaţională, în fiecare an studenţi de la specializările coordonate de Departament au posibilitatea de a efectua studii la universităţile partenere sau stagii în întreprinderi sau organizaţii din străinătate.