Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Specializarea Calculatoare

Misiune şi obiective

Misiunea programului de studii este de a forma specialişti cu pregătire superioară într-un domeniu esenţial al dezvoltării societăţii moderne.
Durata studiilor este de 4 ani iar numărul de credite obţinut la finalizare este de 240.
Titlul acordat la absolvirea studiilor este de inginer licenţiat în calculatoare şi tehnologia informaţiei.

Domeniul de competenţă al absolvenţilor se referă la ingineria sistemelor software (software engineering), şi se încadrează în două categorii:

 1. proiectarea şi implementarea sistemelor software folosind diverse tehnologii informatice
 2. administrarea sistemelor software complexe: sisteme cu baze de date, reţele de calculatoare, aplicaţii distribuite.

Programul de studii oferă cadrul pentru formarea de ingineri în domeniul calculatoarelor, capabili sa exercite activităţi ce ţin de profesie în diverse contexte socio-economice: producţie, servicii, cercetare-dezvoltare.


Conţinutul programului de studii

Planul de învăţământ al programului de studii este alcătuit din discipline ce corespund, prin conţinut şi număr de ore, celor de la specializările similare din ţară şi străinătate.
Fiecare an universitar de studii are câte 60 credite pentru disciplinele obligatorii şi opţionale, conform sistemului European de credite transferabile (ECTS), în total 240 de credite Europene. Numărul total de ore de studiu este de 3168.
Programele analitice fac descrierea conţinutului de predare şi a obiectivelor pedagogice vizate în cadrul fiecărei discipline. Prin succesiunea disciplinelor de studiu se urmăreste formarea competenţelor generale şi de specialitate, pe baza unor planuri de formare bine stabilite.

Planul de învăţământ are în componenţă:

 • discipline fundamentale(18%)
 • discipline inginereşti de domeniu (45%)
 • discipline de specialitate (30%)
 • discipline complementare din domeniul economic şi juridic (7%)

Planul de învăţământ cuprinde discipline obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative.
Prezenţa disciplinelor opţionale în planul de învăţământ permite fiecărui student să-şi aleagă traseul propriu de învăţare, potrivit aptitudinilor şi intereselor sale.

Disciplinele din planul de învăţământ au programe analitice, în care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic de bază, repartizarea pe teme a orelor de curs, de seminar şi de activităti aplicative, sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia minimală. Planul de învăţământ prevede de asemenea 8 săptămâni de practică şi un stagiu de elaborare a lucrării de licenţă în ultimul an de studii.

Programul de studii este inclus în cadrul naţional de calificări şi este compatibil cu Computing Curricula 2005 realizat în cooperare de Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS) şi Computer Society (IEEE-CS). Programul de studii corespunde specificaţiilor unei specializări de tip Software Engineering.


Competenţele profesionale dezvoltate prin programul de studii

Cunoştinţele profesionale generale:

 • Arhitectura tehnică a calculatoarelor
 • Metode, şi intrumente de dezvoltare programe
 • Tehnici şi limbaje de programare
 • Gestiunea informaţiei prin siteme de baze de date
 • Sisteme de operare şi Reţele de calculatoare
 • Grafică şi multimedia
 • Proiectarea sistemelor informatice
 • Inteligenţă artificială

Cunoştinţe profesionale specifice:

 • Tehnologii Java, C++, .Net, PHP
 • Sisteme de operare - Windows, Unix, Solaris
 • Baze de date - Oracle, MySQL
 • Tehnologii hypermedia şi Web
 • Proiectarea aplicaţiilor distribuite în reţea

Cunoştinţe specifice calificării de inginer în profil electric-electronic:

 • Matematică, Fizică
 • Electrotehnică, Electronică
 • Sisteme Automate

Calificare profesională şi vocaţională în:

 • Dezvoltarea de sisteme informatice complexe, ştiinţifice, tehnice, de gestiune
 • Dezvoltarea de sisteme multimedia sau web-based
 • Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare
 • Management de proiect informatic

Competenţe generale:

 • Comunicare în limba română şi în limba enegleză
 • Analiză, sinteză, modelare, conceptualizare
 • Management şi Marketing